Energiebesparing in de toekomst

We willen geen natte voeten. Om de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2°C te houden, zal er veel veranderen. Het energieverbruik zal drastisch naar beneden moeten én de energie moet duurzaam opgewekt worden. Als ondernemer krijg je de kans om actief in te spelen op deze verandering. Wees op tijd en anticipeer op deze verandering, dan heeft u het minst te maken met aangescherpte wet- en regelgeving:

Aardgasvrij

Minister Wiebes kondigde in 2018 aan dat in 2030 de winning van aardgas uit Groningen stopt. Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Dit geldt voor alle kleinverbruikers gas (maximaal 40m3 gas per uur), zoals woningen en kleinere bedrijfsgebouwen. Zie ook www.rvo.nl/aardgasvrij.

Informatieplicht energiebesparing

Als uw gebouw 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) of meer per jaar verbruikt, dan valt u onder de informatieplicht. U had voor 1 juli 2019 bij RVO moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Ook als uw bedrijf niet onder de informatieplicht valt, is het alsnog nuttig om de erkende maatregelen voor uw bedrijf door te lopen. Het zijn immers besparingen met een economisch rendement van 20% of meer. Zie ook rvo.nl/informatieplicht

Energielabel C voor kantoren (EPA-U)

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Heeft u dan geen energielabel C, dan mag u het kantoor niet meer gebruiken. Wees dus op tijd en laat het energielabel voor uw kantoor opstellen. Blijkt u energielabel D of slechter te hebben, dan is er nu nog tijd om dat te verbeteren. Zie ook www.rvo.nl/energielabel-c-kantoren

Energie-audit (EED)

Voor grotere bedrijven geldt per juli 2015 de verplichting om een EED uit te voeren en de maatregelen die hieruit komen te nemen. Zie ook www.rvo.nl/eed

Convenant

Ondernemers en de gemeente Barneveld samen hebben aangeven zich actief in te zetten voor het energiezuiniger en duurzamer maken van de bedrijven in de gemeente, dat is opgenomen in het Energieconvenant. 

Ambitie

Barneveld wil jaarlijks gemiddeld 2% energie besparen en in 2020 20% duurzame energie opwekken. Het einddoel is om in 2050 energieneutraal te zijn en om dit te bereiken, zijn nu stappen nodig. Alle duurzame energiebronnen moeten hieraan een bijdrage leveren: zon, wind, omgevingswarmte en biomassa.

Regelgeving

Het is goed om te weten dat er voor u als ondernemer een en ander gaat verscherpen betreffende wet- en regelgeving rondom energie:

  • Informatieplicht erkende maatregelen
    Onlangs is vastgesteld dat iedere ondernemer de overheid voor 1 juli 2019 zal moeten informeren over de genomen erkende energiebesparende maatregelen (EML)
  • Andere verplichtingen betreffende energiebesparing
    Om voor uw specifieke situatie na te gaan wat de overheid betreffende de energiebesparing van u verwacht, zie Wet checker energiebesparing.